เป็นสมาชิก ANC ขายประกันเดินทางง่ายนิดเดียว


เลือกดูข้อมูลตามต้องการได้เลย

 ทำความรู้จักกับ"ประกันภัยการเดินทาง MSIG"

 ขั้นตอนการส่งงาน

 หน้าตารางความคุ้มครอง

 ข้อมูลเบอร์ติดต่อที่สำคัญ

► ทำความรู้จักกับ"ประกันภัยการเดินทาง MSIG"

ความล่าช้าของเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางเสียหาย เงินส่วนตัวสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยระหว่างเดินทางเป็นเรื่องธรรมดาที่นักเดินทางต้องเผชิญอยู่เป็นประจำ แผนประกันภัยการเดินทางของ MSIG ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดทริปการเดินทาง

► ขั้นตอนการส่งงาน

สิ่งที่สำคัญในการส่งงานประกันภัยการเดินทางคือตัวแทนต้องทราบรหัสของตัวเอง และดำเนินการดังต่อไปนี้

เข้า Link การสั่งซื้อด้านล่าง

https://www.msig-thai.com/ancbroker/travel?id=0000

แก้ไขรหัส 4 ตัวท้าย Link (id=0000) เพื่อให้การสั่งซื้อเข้าเป็น Code งานของคุณ

ใช้ Link ที่มีการแข้ไขรหัส ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลผู้เดินทาง และ ดำเนินการชำระค่าเบี้ยประกันออนไลน์ พร้อมรอรับกรมธรรม์ผ่านทาง E-mail ได้เลย

ค่าคอมมิชชั่น
15 %

จะได้รับ Commission ตามรอบตัวแทนตามปกติ

วิธีการตรวจสอบงาน
ทาง ANC จะดำเนินการส่ง Report กับตัวแทนเป็นรอบ

► หน้าตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง จำนวนงินเอาประกันภัย (บาท)
  Easy 1 Easy 2 Easy 3 Easy VISA Plus Easy VISA
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,500,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 750,000 750,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด          
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
2.1 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสืบเนื่อง จากต่างประเทศหลังจากกลับถึงประเทศไทย(ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล) ตามจริงต่อครั้งสูงสุด**
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ 250,000 150,000 100,000 100,000 100,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
2.2 ผลประโยชน์ค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบ
ผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล)
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุด
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
4. การส่งศพกลับสู่ประเทศ จ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000
5. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 300,000 200,000 50,000 -
6. การลดจำนวนวันเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 300,000 200,000 10,000 -
7. การล่าช้าของเที่ยวบินจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุดกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 35,000 25,000 10,000 10,000 -
จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
สำหรับ กรณีที่
7.1 และหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมงต่อเหตุการณ์
สำหรับกรณีที่
7.2**
7,000 5,000 3,000 2,000  
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ
หรือทรัพย์สินส่วนตัวและ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ จ่ายตามจริงสูงสุด**
60,000 40,000 30,000 15,000 -
9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางสูงสุด 35,000 25,000 15,000 10,000 -
จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง 7,000 5,000 3,000 2,000 -
10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จ่ายตามจริงสูงสุด 4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000 500,000
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด 250,000 150,000 70,000 - -
12. ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
ขณะเดินทางไปต่างประเทศ  วันละ
3,000 2,500 1,000 - -
13. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว จ่ายตามจริงสูงสุด** 6,000 4,000 2,000 - -
14. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด 30,000 20,000 10,000 5,000 -
15. การพลาดการต่อเที่ยวบินสูงสุด 15,000 10,000 7,500 5,000 -
จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง 3,000 2,000 1,500 1,000 -
16. ผลประโยชน์ รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน จ่ายตามจริงสูงสุด 20,000 10,000 - - -
17. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า
(จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์รถยนต์)
จ่ายตามจริงสูงสุด
25,000 20,000 15,000 - -
18. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ่ายตามจริงสูงสุด** 25,000 25,000 10,000 - -
19. การจี้เครื่องบิน 100,000 100,000 100,000 100,000 -
20. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉินจ่ายตามจริงสูงสุด 500 500 500 500 500
21. การขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ จากสาเหตุที่กรมธรรม์ระบุไว้ 5 5 5 5 5
 
ข้อยกเว้นสำคัญ :
 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย หรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยไต่หน้าผาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยหรือปีนเขาที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล
 7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ
 8. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง, แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ, เหมืองใต้ดิน หรืองานใช้แรงงาน เช่น ประมง, กรรมกรก่อสร้าง, คนงานเก็บผลไม้ หรืองานใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่    
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ :

อัฟกานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา ,  อิรัก , อิสราเอล , คีร์กีซสถาน  , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว ,  เกาหลีเหนือ , ปากีสถาน , ปาเลสไตน์ , ซีเรีย , ทาจิกิสถาน, เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิสถาน , อิหร่าน, เนปาล (เฉพาะการไต่หน้าผาหรือการปีนเขา)

**หมายเหตุ :

ข้อ 5 : การยกเลิกการเดินทาง  หากการเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกยกเลิกหรือถูกเลื่อน มีสาเหตุมาจาก 

 1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย
 2. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว
 3. ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดจากก๊าซหุงต้ม รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ

ข้อ 7 : การล่าช้าของเที่ยวบิน  หากเครื่องบินต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางตามปกติ เนื่องจาก

 1. สภาพอากาศไม่อำนวย
 2. การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบินของเครื่องบิน
 3. การนัดหยุดงาน หรือการประท้วงโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ หรือท่าอากาศยานที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได
  บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

  7.1 กรณีที่สายการบินไม่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินหรือสายการบินนั้นได้มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทน จะจ่ายการล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมง
  7.2 กรณีที่สายการบินมีประกาศการยกเลิกเที่ยวบินและไม่มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทนหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง จ่ายต่อเหตุการณ์

ข้อ 8 : คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นต่อคู่ และค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท

ข้อ
13 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท

ข้อ
18 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท

ข้อ
21 : ความคุ้มครองการขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ หากการเดินทางขากลับต้องล่าช้าออกไป โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ หมายถึง สภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ กรณีเครื่องยนต์ของเครื่องบินขัดข้องหรือชำรุด การนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์หรือสนามบิน ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้  บริษัทจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองช่วงระยะเวลาที่ถูกเลื่อนออกไป ทั้งนี้จะยกเว้นความคุ้มครองข้อ  7,9,11,12,15 

 

► ข้อมูลการติดต่อที่สำคัญ

ก่อนและหลังเดินทาง
MSIG Call Centre โทร: 0 2007 9009
แฟกซ์: 02718 1505
อีเมล์: online@th.msig-asia.com
จันทร์-ศุกร์ (9.30 น. – 18.00 น.), เสาร์ (9.00 น. – 18.30 น.) (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระหว่างการเดินทาง
MSIG Assist (24 ชั่วโมงทั่วโลก) โทร: +66(0)2039 5704
บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางและด้านการแพทย์

ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันภัยไวรัสโคโรนา Covid-19
ประกันภัย Covid-19 เอเชีย ประกันภัย Covid-19 วิริยะ
เสียงตอบรับ