ประกันภัยสุขภาพ โรคร้ายจากยุง


**แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว**

ท่านสามารถดูแผนประกันสุขภาพแผนอื่นๆ ได้ที่

ประกันสุขภาพ สุดคุ้ม

ประกันภัยสุขภาพ โรคร้ายจากยุงคุ้มครองการเจ็บป่วยจาก 5 โรคร้ายที่เกิดจากยุง

  • โรคไข้เลือดออก
  • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
  • ไข้สมองอักเสบเจอี
  • โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา
  • โรคไข้จับสั่นหรือโรคไข้ป่า

นอนโรงพยาบาลยังได้รับเงินชดเชยปลอบขวัญและเงินชดเชยรายวัน ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล 

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง(บาท)
 กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน (ชดเชย 1 ครั้ง) 10,000 30,000 50,000
 ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 ) 1,000 1,200 1,500

เบี้ยประกัน

99

199

299

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 0-70 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 100 ปี
2. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 2 ฉบับ

ข้อยกเว้น

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. การเป็นโรคใดๆ ดังกล่าวของผู้ได้รับความคุ้มครองอันเป็นผลจากการติดยา หรือสารเสพติด หรือแอลกอฮอล์
3. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีแรกมีผลบังคับแล้วเกินกว่า 15 วัน
- ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว
- กรณีต้องการใบกำกับภาษีฯ หรือกรมธรรม์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย โทร. 0 2285 8585

สนใจข้อเสนอนี้
ANC Hotline Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage

รีวิว ประกันภัยไวรัสโคโรนา Coid-19

ประกันภัยไวรัสโคโรนา Covid-19
ประกันภัย Covid-19 เอเชีย ประกันภัย Covid-19 วิริยะ
เสียงตอบรับ