ประกันภัยรถแท็กซี่


ประกันรถแท็กซี่ ประเภท 3 (รถแท็กซี่ส่วนบุคคล)

รับประกันโดย บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
อายุรถ 1-10
# ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก  
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย บุคคลภายนอก (บาท/คน) 300,000
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย บุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง) 10,000,000
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000
- ความเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง) -
# ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย  
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 700,000
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5 ที่นั่ง
เบี้ยประกันประเภท 3 + พรบ. 13,400 

ประกันรถแท็กซี่ ประเภท 3 (รถแท็กซี่สหกรณ์)

รับประกันโดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
อายุรถ 1-10
# ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก  
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย บุคคลภายนอก (บาท/คน) 300,000
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย บุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง) 10,000,000
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000
- ความเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง) 2,000
# ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย  
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร (บาท/คน) 100,000
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร (บาท/คน) 100,000
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 1,000,000
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5 ที่นั่ง
เบี้ยประกันประเภท 3 + พรบ. 13,800 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

- สำหรับรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ ส่วนบุคคล เท่านั้น 
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าว มีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถยนต์

- สำเนาทะเบียนรถที่ขอทำประกันภัย
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่
 

สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันภัยไวรัสโคโรนา Covid-19
ประกันภัย Covid-19 สินมั่นคง ประกันภัย Covid-19 เจพีประกันภัย ประกันภัย Covid-19 สินทรัพย์ประกันภัย
เสียงตอบรับ