ANC: ME PAY


 

กรมธรรม์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์
 

เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างซ่อม

 

คุ้มครองภัยโจรกรรมทรัพย์สิน

 

บริการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์

 

ความคุ้มครอง

รถยนต์กลุ่ม
3,4,5

รถยนต์กลุ่ม
2
1.เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุการชนกับยานพาหนะทางบก กรณีเป็นฝ่ายถูก (1ครั้ง) 4,000 5,000
2.การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ (1ครั้ง) 10,000 20,000
3.บริการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ กรณีเป็นฝ่ายถูก และคู่กรณีมีประกันภัย (1ครั้ง) 500 1,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย                                                                                                                                                                                                                          
- รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง เริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครองตามประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
- สงวนสิทธิ์รับประกันภัยรถยนต์ 1 คัน ต่อ 1 กรมธรรม์
- ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถไม่รวมถึง

  -พระเครื่อง โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
  -ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน แบบพิมพ์หรือแม่พิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารทางธุรกิจ หรือเอกสารสำคัญต่างๆ  
  -เงินตรา ธนบัตร เช็คไปรษณียากร อากรแสตมป์ เหรียญตรา
  -เงินแท่งหรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 

                                                                                                                             

ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันภัยไวรัสโคโรนา Covid-19
ประกันภัย Covid-19 เอเชีย ประกันภัย Covid-19 วิริยะ
เสียงตอบรับ