ประกันภัยไวรัสโคโรน่า


ไวรัสโคโรนา (Coronavirus)

โคโรน่าไวรัส หรือ coronavirus (CoV) คือเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ รวมไปทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรง พบได้ทั้งในสัตว์และในคน โดยโคโรน่าไวรัสมีหลายสายพันธุ์ ซึ่งสายพันธุ์ที่เคยระบาดรุนแรงก็ได้แก่ ไวรัสซาร์ส (SARS-CoV) ที่เคยระบาดไปทั่วโลกในปี 2002 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกกว่า 600 คน และไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเกือบ 900 คนในปี 2012 ซึ่ง โคโรน่าไวรัส ที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้ เป็นสายพันธุ์ใหม่ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งคาดกันว่าแม้จะมีความรุนแรงไม่เท่าสายพันธุ์ก่อนๆ แต่ก็มีสิทธิที่เชื้อไวรัสจะพัฒนาตัวเองจนมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

อาการและการแพร่เชื้อ

อาการของไวรัสตัวนี้ จะคล้ายคลึงกับไข้หวัด ซึ่งมีทั้งอาการไอแห้ง เจ็บคอ มีน้ำมูกไหล จาม มีไข้สูง และหายใจเหนื่อยหอบ ซึ่งเป็นอาการของโรคทางเดินระบบหายใจ และอาจจะมีอาการท้องเสียเกิดขึ้นได้อีกด้วย โดยระยะฟักตัวของอาการจะอยู่ที่ประมาณ 2-14 วัน โดยการแพร่เชื้อเกิดจากคนสู่คน มักเกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่นละอองจากการไอ จาม หรืออีกทางคือการสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรง เช่นแตะที่ปาก จมูก หรือตา ซึ่งผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุด คือผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี, กลุ่มเด็ก, กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ที่ติดเชื้อไวรัส HIV หรือโรคมะเร็ง

การป้องกันไวรัสโคโรนา

  • หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

  • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

  • รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

  • เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุก ทั้งเนื้อสัตว์ ไข่ และผัก

  • ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ

  • ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม และสวมใส่หน้ากากอนามัย

     


    ประกันภัย ไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCoV)

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล - ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย - หรือเลือกความคุ้มครองแบบเงินก้อนเมื่อตรวจพบเชื้อไวรัส

ความคุ้มครอง สินทรัพย์ กรุงเทพ สินมั่นคง ทิพย เจพี วิริยะ
- ตรวจพบเชื้อ Covid-19 100,000 50,000 100,000 - 100,000 100,000
- ค่ารักษาพยาบาล -   - 50,000 - -
- ค่าปลงศพ 8,000   - - - -
- เสียชีวิต ทุพพลภาพ (อบ.1) 8,000 100,000 - - 100,000 100,000
- เงินชดเชยกรณีนอนรพ. - - - - - 300/วัน
- เงินชดเชยเมื่อเข้าขั้นวิกฤต - - - 500,000 - -
เงื่อนไข - - • ไม่เดินทางไปตปท. • โรคประจำตัวไม่รับ
• ไม่เดินทางไปจีน
• แผน 2 ยกเลิก
• ไม่เดินทางไปตปท.
• อาชีพเสี่ยงไม่รับ
• รับอายุ 15 วันขึ้นไป
• รอคอย 14 วัน
• อาชีพเสี่ยงไม่รับ
• ไม่เดินทางไปตปท.
ช่องทางการทำประกัน ♥ สมัคร TQM โหลด โหลด โหลด โหลด
ระยะเวลารับกรมธรรม์ ทันที 2 - 3 วัน 1 - 2 อาทิตย์ 1 อาทิตย์ 1 อาทิตย์ 1 อาทิตย์
เบี้ยประกันภัย 499 299 450 450 470 599

หมายเหตุ
- เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอากรแสตมป์ 0.4% แล้ว
- ผู้เอาประกันภัยระหว่างอายุ
1 ปี - 99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
- กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อหรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
Coronavirus (2019-nCoV)" รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนเอาประกันภัย
- จำกัดการซื้อ
1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท
- ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย