การหยุดใช้รถ การโอนรถยนต์ การเช่าซื้อรถยนต์


ข้อควรรู้การทำประกันรถยนต์เมื่อมีการหยุดใช้รถ การโอนรถยนต์ การเช่าซื้อรถยนต์

 

การหยุดใช้รถ

ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งการหยุดใช้รถยนต์ เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจากบริษัทผู้ประกันภัยได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอหยุดการใช้รถยนต์ (เช่นกรณีต้องเดินทางไปต่างประเทศ เป็นเวลานาน) การคืนเบี้ยประกันภัยให้เฉลี่ยเป็นรายวัน
ห้ามคืนเบี้ยประกันภัยในการหยุดใช้รถในกรณีดังต่อไปนี้ หยุดการใช้รถระหว่างการซ่อมแซม หรือ หยุดการใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน

 


 

การโอนรถยนต์

เมื่อผู้เอาประกันรถยนต์โอนรถยนต์ให้บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์นี้ และบริษัท ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบ ตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  ในกรณีเป็นการทำประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัย อาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเอง ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์

 


 

รถยนต์เช่าซื้อรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์เช่าซื้อ ให้บริษัทผู้รับประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้น การยกผลประโยชน์ตามส่วนได้ส่วนเสีย ให้ผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้เอาประกันภัย แต่ผู้เดียวเท่านั้น การยกผลประโยชน์ตามส่วนได้เสียให้ผู้ให้เช่าซื้อ ให้บริษัท ใช้เอกสารแนบท้าย


 

 

ขอบคุณข้อมูลลจาก : www.viriyah.co.th

 

บทความที่น่าสนใจ

สีรถถูกโฉลกตามวันเกิด

          

รถโดนทุบกระจกของหายประกันจ่ายไหม ?

          

ผู้รับผลประโยชน์ประกันรถยนต์คือใคร ?